มหาวิทยาลัยขอนแก่น

quote

 "การตั้งมหาวิทยาขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง" 
     ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควร จะยินดี 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อน สงครามโลกครั้งที่สอง แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่ม พัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสีฐาน จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อ K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 

ประตูทางเข้าครั้งเป็นสถานพยาบาลฯ

ประตูทางเข้าในอดีต

บรรยากาศในอดีต

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคแรก

โรงอาหารเก่า

ปณิธานและปรัชญา
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป 

อัตตะลักษณ์ (KKU Branding) 
"มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healthy University)"
ด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านการวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อนจากผลงานของศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ความโดดเด่นด้านการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์เขตร้อนในระดับโลก จากผลงานของศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร  และศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว และยังเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านอารยธรรมลุ่มน้ำ มุ่งเน้นความสุขของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ประชาคม นักศึกษา ชุมชนรอบข้าง ตลอดจนสร้างสรรค์สุขภาวะทางกาย ปัญญา และจิตให้กับประชาคมโลกโดยเน้นความโดดเด่นด้านการเป็นผู้ปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เป้าหมาย
"เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก"
   มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นำ ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงประเด็นเป้าหมายรองที่สำคัญและเกี่ยวข้องอีก 3 ประเด็นประกอบด้วย
   1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
   2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
   3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

วิสัยทัศน์ 
"มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก (World Class Research University)"
   ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดั 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน
    มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการบนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร

ตราประจำมหาวิทยาลัย (Download)เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึ ง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี 

สีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

  • C24 M88 Y11 K17
  • R167 G59 B36

ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

วัฒนธรรมองค์กร
1. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อ การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล
2. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ 
4. เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร
 

ค่านิยม
การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความสำคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม


เพลงสถาบัน (ดาวน์โหลด) 
มาร์ช มข. เสียงสนครวญ ขวัญมอดินแดง รำวงรื่นเริงสัมพันธ์ ร่มกาลพฤกษ์ ลาขอนแก่น มอดินแดงที่รัก กาลพฤกษ์ร้างใบ รอเธอที่สีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นภาขอนแก่น มอดินแดงแห่งความหลัง ลาก่อนขอนแก่น มาร์ชกาลพฤกษ์ รักแรกที่ขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive university) โดยมีการเปิดสอนคณะวิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 17 คณะวิชา 4 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1. คณะเกษตรศาสตร์

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะเทคนิคการแพทย์

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. คณะเทคโนโลยี

3. คณะพยาบาลศาสตร์

3. คณะศิลปกรรมศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์

4. คณะแพทยศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. คณะเภสัชศาสตร์

5. คณะนิติศาสตร์

 

6. คณะสัตว์แพทยศาสตร์

6. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

7. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ส่วนบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาเขตหนองคาย มีการให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มวิชา 

จำนวนนักศึกษาและบุคลากร
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึษาทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 43,827 คน เป็นจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 31,002 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12,825 คน 
มีบุคลากรสายผู้สอนจำนวนทั้งสิ้น 1,946 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1,108 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 760 คน และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 78 คน และมีสายสนับสนุน จำนวน 7,864 คน 


สวนพักผ่อน

ทัศนียภาพปัจจุบัน

สะพานขาว

ประตูทางเข้าปัจจุบัน(ประตู 5 สีฐาน)

ถนนสีฐาน

ยามเย็น ที่บึงสีฐาน

บริเวณหอพักนักศึกษา

  

  

ที่มา : http://www.kku.ac.th/kku.php?page=about

ผู้เขียน admin| 13 มิย. 2555| 1| 4287| มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Khon Kaen University, KKU
usericon
quote
รับคนช่วยโปรโมทเว็บ + โปรโมทสินค้า
รายได้ประมาณ 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
- รับ กทม. ขอนแก่น
- อายุ 18+
- ไม่ต้องมีประสบการณ์
สนใจติตต่อ
> 089-0660238 คุณนอต
คำตอบที่#1 abilitykp2 28 สค. 2556 เวลา 21:47 น. 58.8.x.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam